MAGNUM REGINA IMMACULATE


Matka Boża Broniewiecka   Matka Boża z Lichenia  Niepokalana Królowa Królestwa Polski  Obraz Matki Bożej  Matka Boża Pięknej Miłości
 
REGNUM  POLONIAE
Królestwo Polskie   
     RYCERZE
   
   NAJJAŚNIEJSZEJ PANI.

   Św.Maksymilian Maria Kolbe
  
  
Św.Józef Sebastian Pelczar
  
   Św.Józef z Kupertynu     
        
        Giulio Mancinelli

        Henryk Pobożny

        Jan Kazimierz

        Jan III Sobieski
   
        Jakub Świnka


   Św.Jadwiga Śląska
   Św.Kinga

  

   

Orzeł Polski

 
  
BÓG  HONOR  OJCZYZNA
 
Boże Błogosław i obdaruj swoimi Łaskami lud Królestwa Polskiego.

  
****************************************************************************************************

     

N
AJWAŻNIEJSZE WYZWANIA PODDANYCH MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI.

 

    

                                       "Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną."
                                                                                                             Wj 2,3 Pwt5,7

  
                         
On rzekł:
                                                
Będziesz miłował Pana, Boga swego,
                                                 całym swoim sercem, całą swoją duszą,
                                                 całą swoją mocą i całym swoim umysłem;
                                                 a swego bliźniego jak siebie samego.

             
         
Jezus rzekł do niego:
                                               "
Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył".

         
Jezus odpowiedział:
                                                "
.... Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny.
                                                Będziesz miłował Pana, Boga swego,
                                                całym swoim sercem, całą swoją duszą,
                                                całym swoim umysłem i całą swoją mocą
."

                    
Drugie jest to:
                                               "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.
                                                Nie ma innego przykazania większego od tych
"
                                                                                                                          (Mk 12, 28–31). 

Matka Boża Królowa Polski w historii Królestwa Polskiego
 
 
   

   04 kwietnia1656 A.D.

   Śluby króla Polski Jana Kazimierza przed obrazem
   Matki Bożej Łaskawej w Katedrze we Lwowie

 
   08 września 1717 A.D.
   Koronacja Obrazu Matki Bożej Łaskawej koronami papieskimi
   (pierwszy przypadek poza Rzymem)


   1918 A.D.
   Prośba Episkopatu Polski do
Watykanu by dzień 3 maja
   ustanowić
świętem "Królowej Polski"
 
   1920 A.D.
   Pozytywna odpowiedź Watykanu i zgoda na święto:
   "Królowej Polski" w dniu 3 maja.


   1945 A.D.
   Święto Królowej Polski
Episkopat Hlond

   7 lipca 1946 A.D.
   Hlond    


   15 sierpnia 1946 A.D.
   Jasna Góra


   08 września 1946 A.D.
   Jasna Góra

  
   26 sierpnia 1956 A.D.
   Jasna Góra odnowienie ślubów Lwowskich sprzed
   300 lat złożonych w Katedrze Lwowskiej przez Jana Kazimierza.

   05 maja 1957 A.D.
   Wszystkie parafie w Polsce oddają się pod opiekę Maryi

   1962 A.D.
   Papież Jan XXIII ustanawia
Matkę Bożą:
                                                       "Królową Polsk
i" i
                                                       "Niebieską Patronką Polskiego Narodu
"
 

  

                       Uciekamy się pod opiekę i pomoc

                       Najjaśniejszej Pani Naszej i Królowej Polski,
                       która z dawien dawna Polakom
                       była Królową i jej Polacy służyli.
                       Jest Królową i służą nadal!
                       Będzie Królową i będą służyć!
                                                           Tak daj nam Boże.


       

               1. Litania Loretańska.

               2. Nowenna Loretańska.
               3. Ave Maria.
               4. Regina Coeli.


 
        1.Litania Loretańska
 
        Kyrie, eleison.
        Chryste, eleison.
        Kyrie, eleison.   
        Chryste,

        usłysz nas.
        Chryste,
        wysłuchaj nas.
        Ojcze z nieba,
        Boże,
        zmiłuj się nad nami.
        Synu,
        Odkupicielu świata,
        Boże,
        Duchu Święty,
        Boże,
        Święta Trójco,
        jedyny Boże,
        Święta Maryjo,
        módl się za nami.
        Święta Boża Rodzicielko,
        módl się za nami.
        Święta Panno nad pannami,
        módl się za nami.
        Matko Chrystusowa,
        módl się za nami.
        Matko Kościoła,
        módl się za nami.
        Matko łaski Bożej,
        módl się za nami.
        Matko Miłosierdzia,
        módl się za nami.
        Matko nieskalana,
        módl się za nami.
        Matko najczystsza,
        módl się za nami.
        Matko dziewicza,
        módl się za nami.
        Matko nienaruszona,
        módl się za nami.
        Matko najmilsza,
        módl się za nami.
        Matko przedziwna,
        módl się za nami.
        Matko dobrej rady,
        módl się za nami.
        Matko Stworzyciela,
        módl się za nami.
        Matko Zbawiciela,
        módl się za nami.
        Panno roztropna,
        módl się za nami.
        Panno czcigodna,
        módl się za nami.
        Panno wsławiona,
        módl się za nami.
        Panno można,
        módl się za nami.
        Panno łaskawa,
        módl się za nami.
        Panno wierna,
        módl się za nami.
        Zwierciadło sprawiedliwości,
        módl się za nami.
        Stolico mądrości,
        módl się za nami.
        Przyczyno naszej radości,
        módl się za nami.
        Przybytku Ducha Świętego,
        módl się za nami.
        Przybytku chwalebny,
        módl się za nami.
        Przybytku sławny pobożności,
        módl się za nami.
        Różo duchowna,
        módl się za nami.
        Wieżo Dawidowa,
        módl się za nami.
        Wieżo z kości słoniowej,
        módl się za nami.
        Domie złoty,
        módl się za nami.
        Arko przymierza,
        módl się za nami.
        Bramo niebieska,
        módl się za nami.
        Gwiazdo zaranna,
        módl się za nami.
        Uzdrowienie chorych,
        módl się za nami.
        Ucieczko grzesznych,
        módl się za nami.
        Pocieszycielko strapionych,
        módl się za nami.
        Wspomożenie wiernych,
        módl się za nami.
        Królowo Aniołów,     
        módl się za nami.

        Królowo Patriarchów,
        módl się za nami.
        Królowo Proroków,
        módl się za nami.
        Królowo Apostołów,
        módl się za nami.
        Królowo Męczenników,
        módl się za nami.
        Królowo Wyznawców,
        módl się za nami.
        Królowo Dziewic,
        módl się za nami.
        Królowo Wszystkich Świętych,
        módl się za nami.
        Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
        módl się za nami.
        Królowo wniebowzięta,
        módl się za nami.
        Królowo różańca świętego,
        módl się za nami.
        Królowo rodzin,
        módl się za nami.
        Królowo pokoju,
        módl się za nami.
        Królowo Polski,
        módl się za nami.     
        Baranku Boży,

        który gładzisz grzechy świata,
        przepuść nam,
        Panie.
        Baranku Boży,
        który gładzisz grzechy świata,
        wysłuchaj nas,
        Panie.
        Baranku Boży,
        który gładzisz grzechy świata,
        zmiłuj się nad nami.
        P. Módl się za nami,
           Święta Boża Rodzicielko.
        W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
        Módlmy się:
        Prosimy Cię,
        Panie Boże,
        dozwól nam,
        sługom Twoim,
        cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała,
        a za przyczyną Najświętszej Maryi,
        zawsze Dziewicy,
        racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i
        obdarzyć wieczną radością.
        Przez Chrystusa,
        Pana naszego.
        Amen.       

             
         2. Nowenna Loretańska.

              Dzień 1

             Bądź pozdrowiona,
             najświętsza i najchwalebniejsza Panno Maryjo,
             Córko Ojca Przedwiecznego,
             dziewicza Matko Słowa Bożego i
             najczystsza Oblubienico Ducha Świętego.
             Cześć Ci oddaję,
             o Ty,
             wywyższona nad wszystkich aniołów i świętych w niebie.
             Poświęcam Ci duszę moją ze wszystkimi władzami,
             ciało moje ze wszystkimi zmysłami i
             serce moje ze wszystkimi uczuciami,
             prosząc,
             byś mi wyjednała u Trójcy Przenajświętszej
             wszystkie środki potrzebne do mego uświęcenia.

             P. W poczęciu swoim,
                  Panno Maryjo, niepokalaną byłaś.

             W. Módl się za nami do Ojca,
                  któregoś Syna porodziła.

             Módlmy się:
             Boże,
             który przez Ducha Świętego udzieliłeś
             Najświętszej Maryi Pannie wszelkiego błogosławieństwa,
             napełniłeś Ją swoją łaską i zapaliłeś najczystszą miłością,
             racz także w naszych sercach rozlać przez
             tegoż Ducha Świętego tak szczerą i silną miłość,
             by nas żadne stworzenie nie mogło oddalić od Ciebie.
             Przez Chrystusa, Pana naszego.
             Amen.

             Dzień 2

             Bądź pozdrowiona,
             Maryjo Dziewico.
             Twoje upragnione od wieków narodzenie w domku nazaretańskim
             rozjaśniło ziemię nową światłością i napełniło nadzieją serca ludzkie.
             Uproś nam prawdziwą świętość życia,
             a wyniszcz w nas wszystko, co by mogło się Tobie nie podobać.
             Zlituj się nad nami,
             bo miłosierdzie rosło z Tobą od niemowlęctwa Twojego.

             P. Narodzenie Twoje, Bogarodzico Dziewico,
                  zwiastowało radość całemu światu.

             W. Albowiem przez Ciebie wzeszło Słońce sprawiedliwości,
                   Chrystus, Bóg nasz.

             Módlmy się:
             Prosimy Cię, Panie Boże,
             udziel sługom swoim daru niebieskiej łaski,
             jak bowiem narodzenie Najświętszej Dziewicy Maryi
             stało się dla nas początkiem zbawienia,
             tak teraz za Jej przyczyną niech pomnaża się w nas pokój i miłość Boża.
             Przez Chrystusa, Pana naszego.
             Amen.

             Dzień 3

             Bądź pozdrowiona, Maryjo,
             Przewodniczko dziewic,
             która poświęcając się od najmłodszych lat Bogu,
             złożyłaś ślub dziewiczej czystości.
             Ty jesteś najdoskonalszym wzorem skromności i niewinności.
             Uproś nam prawdziwą czystość duszy i ciała,
             byśmy jedynie w Bogu szukali prawdziwych radości i
             w Nim wszystko i wszystkich miłowali.

             P. Cała piękna jesteś,
                  o Maryjo.

             W. I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.

             Módlmy się:
             Panie Jezu Chryste,
             który w przeczystym Sercu Najświętszej Maryi Panny,
             Twojej Rodzicielki,
             odzwierciedliłeś tajemnice swego życia i
             w nim pozostawiłeś nam najwyższy wzór wszystkich cnót,
             spraw, prosimy, abyśmy, usiłując Ją naśladować,
             czcili, miłowali i wysławiali w Niej Twoje dobrodziejstwa.
             Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
             Amen.

             Dzień 4

             Bądź pozdrowiona,
             Maryjo Dziewico,
             którą w domu nazaretańskim pozdrowił ze czcią Anioł Gabriel,
             zwiastując Ci wielkie tajemnice Bożego zmiłowania.
             Jakąż radością wezbrało Twoje serce,
             kiedy Słowo odwieczne w Tobie ciałem się stało!
             Z najgłębszą czcią wysławiamy Cię,
             Maryjo, jako prawdziwą Matkę naszego Boga.
             Pomnażaj w nas to pragnienie,
             byśmy Cię zawsze czcili i miłowali jako Matkę Boga i Matkę naszą.

             P. Zdrowaś,
                  Maryjo,
                  Łaski pełna.

             W. Błogosławionaś Ty między niewiastami.

             Módlmy się:
             Boże,
             z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim w łonie
             Najświętszej Maryi Panny Słowo Twoje ciałem się stało,
             pokornie Cię błagamy,
             spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Tej,
             w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy.
             Przez Chrystusa, Pana naszego.
             Amen.

             Dzień 5

             Bądź pozdrowiona,
             Maryjo Dziewico,
             która za natchnieniem Ducha Świętego opuściłaś dom nazaretański i
             nawiedziłaś św. Elżbietę,
             a swoim nawiedzeniem przyniosłaś łaskę uświęcenia dla jej dziecka.
             Nawiedź nas,
             Panno najłaskawsza,
             wraz z Synem swoim,
             byśmy otrzymali od Niego hojne błogosławieństwo i
             wierniej Jemu i Tobie służyli.

             P. Błogosławiona i godna czci jesteś,
                  Panno Maryjo.

             W. Ten,
             którego świat cały ogarnąć nie zdoła,
             stawszy się człowiekiem,
             zamknął się w Twym dziewiczym łonie.

             Módlmy się:
             Prosimy Cię,
             wszechmogący Boże,
             jak udzieliłeś Najświętszej Maryi Pannie daru Bożego macierzyństwa,
             tak przez Jej zasługi z nawiedzenia św. Elżbiety udziel nam daru
             pokoju i miłości bliźniego.
             Przez Chrystusa, Pana naszego.
             Amen.

             Dzień 6

             Bądź pozdrowiona,
             Dziewico i Matko,
             która przed narodzeniem Bożego Syna zmuszona byłaś opuścić ubogi,
             lecz przytulny domek nazaretański i
             w stajni betlejemskiej szukać dla Niego schronienia,
             kieruj naszymi uczuciami,
             byśmy z miłości do Twego Syna i
             Ciebie umieli chętnie znosić wszelkie braki i
             niewygody oraz pamiętać,
             że nie mamy tutaj trwałego mieszkania,
             ale pragnąć i dążyć do przybytków niebieskich.

             P. Po porodzeniu Boga-Człowieka Dziewicą pozostałaś.

             W. Boża Rodzicielko,
                    przyczyń się za nami.

             Módlmy się:
             Boże,
             Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny
             obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia,
             spraw,
             abyśmy doznawali orędownictwa Tej,
             przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna,
             Dawcę życia wiecznego.
             Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
             Bóg przez wszystkie wieki wieków.
             Amen.

             Dzień 7

             Bądź pozdrowiona,
             o Maryjo,
             Dziewico i Matko,
             która w podróży z Jerozolimy do Nazaretu
             bez żadnej swojej winy zgubiłaś Jezusa,
             a następnie szukałaś Go w trwodze i z bólem serca.
             Uproś nam,
             Matko bolejąca,
             tę łaskę,
             byśmy nigdy nie utracili Jezusa,
             otrząśnij nas z wszelkiej gnuśności,
             byśmy we wszystkim gorliwie szukali Jego upodobania.

             P.  Przyszedł do Nazaretu i był im poddany.

             W. A Matka Jego wszystkie te słowa zachowywała w sercu swoim.
             Jezus zaś wzrastał w mądrości i latach,
             i w łasce u Boga i u ludzi.

             Módlmy się:
             Panie Jezu Chryste,
             który w Nazarecie byłeś poddany Najświętszej Matce swojej i
             św. Józefowi i uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami,
             spraw,
             aby i nasza rodzina potrafiła naśladować Ciebie i wiernie Ci służyć.
             Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
             Amen.

             Dzień 8

             Bądź pozdrowiona,
             Maryjo,
             Dziewico i Matko,
             która,
             opuściwszy dom w Nazarecie,
             poszłaś za Jezusem,
             kiedy głosił ludziom Ewangelię zbawienia.
             Jego słowa rozważałaś pobożnie w sercu swoim.
             Naucz i mnie iść wiernie za Twym Synem.
             Niech przykład Jego życia mam zawsze przed oczyma.
             Ty sama racz nam zawsze towarzyszyć w pracach naszych,
             byśmy umieli innych nauczać,
             pocieszać chorych i smutnych,
             a wszystkich zbliżać do Boga.

             P. Maryjo,
             Matko pięknej miłości i bogomyślności.

             W. W Tobie wszelka nadzieja życia i cnoty.

             Módlmy się:
             Panie Jezu Chryste,
             któryś Rodzicielkę swoją dał za Matkę,
             aby nieustannie nas wspierała,
             spraw,
             prosimy,
             abyśmy wzywając we wszystkich potrzebach
             Jej macierzyńskiej pomocy,
             zasłużyli na wieczne uczestnictwo w owocach Twego odkupienia.
             Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
             Amen.

             Dzień 9

             Bądź pozdrowiona,
             o Maryjo,
             Dziewico i Matko najboleśniejsza,
             która w sercu swoim głęboko odczułaś wszystkie cierpienia Jezusa,
             której duszę przeszył miecz boleści,
             gdy stałaś pod krzyżem i gdy Jego martwe ciało przyjęłaś na swe ręce.
             Spraw to,
             Matko Bolesna,
             byśmy opłakiwali nasze grzechy;
             one to napełniły serce Twe boleścią.
             Spraw,
             by Twoja boleść i rany Twego Syna wzruszyły zimne serca nasze i
             pobudziły nas do szczerej miłości.
             Niech już nie żyjemy dla siebie,
             ale dla Ciebie,
             Matko,
             i Syna Twojego,
             Jezusa.

             P. Matko,
             coś miłości zdrojem,
             spraw,
             niech serce moje pała.

             W. By radością mą się stała miłość,
                  którą – Chrystus Bóg.

             Módlmy się:
             Spraw to,
             Panie Jezu Chryste,
             Zbawicielu drogi,
             byśmy Rodzicielkę Twoją,
             która z Tobą pod krzyżem wiernie współcierpiała,
             pobożnie czcili i serdecznie miłowali.
             Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
             Amen.

 

        3.Ave Maria

             1. Ave Maria, z Tobą Pan.
             Wśród niewiast Tyś błogosławiona,
             Chroń nas od wszelkich losu zmian.
             Bądź naszym wsparciem, bądź obroną.
 
             Gdy noc zasnuje snem powieki,
             Oddalać racz przygody złe.
             O Matko udziel nam opieki,
             O Matko wspieraj dzieci swe. Ave Maria.

             2. Święta Mario, wolna od skaz,
             Nad Tobą łaska Boga świeci,
             Ochraniaj od występków nas.
             Niech każda myśl do Ciebie wzleci.
 
             Gdy szatan stawia groźne sidła,
             Upadającym podaj dłoń,
             Chroń nas pod swej opieki skrzydła,
             O Matko odwróć zgubną toń. Ave Maria.

 

             4.Regina Coeli

             Królowo nieba,
             wesel się,
             Alleluja,
             Bo Ten,
             któregoś nosiła,
             Alleluja,
             Zmartwychwstał jak powiedział,
             Alleluja,
             Módl się za nami do Boga,
             Alleluja.
 
             V. Raduj się i wesel,
                  Panno Maryjo,
                  Alleluja
             R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie,
                  Alleluja. 
  
             Módlmy się:
             Boże,
             któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego,
             Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył,
             daj nam,
             Prosimy,
             abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryję
             dostąpili radości życia wiecznego.
             Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
             R. Amen.

            
             O Maria, kwiatku panyęnsky:
             O Maria, rzecnycko lucka,
             S dussąs, s cyalem w nyebo wzyęta
             od Synas wyelce uccona
             y na prawycy posadzona.
 


   Lektury poddanych Królestwa